Privatumo Politika

Pradžia / Privatumo Politika

UAB ,,Ortodenta“ (toliau – Klinika) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl rūpinasi Jūsų asmens duomenų apsauga. Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų, kuriuos Jūs pateikiate naudodamiesi interneto svetaine www.ortodenta.lt (toliau – svetainė, interneto svetainė), tvarkymui bei paaiškina, kaip ir kodėl Klinika tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis.

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679).

Duomenų valdytojas – UAB ,,Ortodenta“, juridinio asmens kodas 224265920, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6A-9C, Vilnius, klinika@ortodenta.lt.

KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS
Klinika asmens duomenis renka ir toliau tvarko laikydamasi teisės aktų reikalavimų ir tik tada, kai tai yra būtina jos nustatytiems konkretiems tikslams.

Asmens duomenis tvarkome tik tiems tikslams dėl kurių jie buvo surinkti ir tik tiek, kiek jų reikia konkrečiu atveju.

Tvarkome tokius asmens duomenis, kokius Jūs mums pateikėte. Jeigu teikiant asmens duomenis suklydote ar dėl kitų priežasčių Klinikoje tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs, mes pasistengsime, kad asmens duomenys būtų ištaisyti, o jei tai bus neįmanoma, netikslius duomenis sunaikinsime.

Informaciją apie Jus saugome tik tol, kol ji yra Klinikai būtina arba tiek, kiek ją saugoti mus įpareigoja teisės aktai.

Mums svarbus Jūsų pasitikėjimas, todėl užtikriname mums patikėtų asmens duomenų saugumą, jų neatskleidžiame asmenims, kurie neturi teisės tokią informaciją gauti.

KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME 
Klinika, kaip duomenų valdytojas, interneto svetainės pagalba renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 1. Tam, kad galėtumėme pateikti atsakymus į užduotus klausimus tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, žinutės turinį, IP adresą.
 2. Tam, kad galėtumėme pagerinti savo paslaugų kokybę ir formuoti Klinikos įvaizdį tvarkome Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, komentaro turinį, IP adresą.
 3. Siekdami užtikrinti, kad galėtumėte naudotis interneto svetaine ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, siekdami pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis, tvarkome interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje ,,Kodėl ir kokius slapukus naudojame”.

KOKIOMIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOMIS REMIAMĖS
Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome remiantis Jūsų sutikimu.

Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis tvarkome remiantis Jūsų sutikimu ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

KAM TEIKIAME ASMENS DUOMENIS
Jūsų vardą ir komentarą apie Kliniką skelbiame viešai Klinikos interneto svtainės Atsiliepimų skiltyje.

Kitais atvejais, Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims neteikiame, išskyrus, kai Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.

Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai (informacinių sistemų priežiūros, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko Klinikos vardu ir pagal Klinikos nurodymus.

KAIP ASMENS DUOMENIS SAUGOME IR UŽTIKRINAME JŲ SAUGUMĄ
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Jūsų duomenis saugosime:

 1. Atsakymų į užduotus klausimus pateikimo tikslu – 3 mėnesius po atsakymo pateikimo arba kol atšauksite sutikimą;
 2. Paslaugų gerinimo ir Klinikos įvaizdžio formavimo tikslais – 3 metus arba kol atšauksite sutikimą.

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE
Jūs teisės aktų nustatyta tvarka turite:

 1. teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 3. teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 4. teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 5. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 6. teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis;
 7. teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Kliniką adresu A. Juozapavičiaus g. 6A-9C, Vilnius arba elektroniniu paštu klinika@ortodenta.lt.

Kaip tai padaryti, galite sužinoti susipažinę su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra pateikiama žemiau.

Jei manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, www.ada.lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Jeigu turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su Klinika aukščiau nurodytais kontaktais.

KAIP GALITE KREIPTIS DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO
Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises dėl šioje privatumo politikoje nurodyto asmens duomenų tvarkymo, Klinikai turite pateikti rašytinį prašymą, siųstą iš to elektroninio pašto, iš kurio buvo rašytas komentaras ar užduotas klausimas.
Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti.
Reikalavimas teikti prašymą raštu Jums būtų netaikomas, jeigu kreipiatės į Kliniką norėdami gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Kreipdamiesi į mus, Jūs galite pateikti laisvos formos prašymą arba prašymą, pagal Klinikos patvirtintą formą.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, Jums pateiksime informaciją apie tai, kokių veiksmų ėmėmės gavę Jūsų prašymą. Jeigu Jūsų prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime Jus apie tokį pratęsimą ir nurodysime to priežastis.

Jeigu nuspręsime Jūsų prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuosime. Tokį mūsų sprendimą galite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis.

KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME
Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.), kai Jūs naršote Svetainėje ir talpinantys informaciją apie Jūsų naršymą Svetainėje.

Jums pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Svetainėje slapukus mes naudojame, siekiant:

 1. užtikrinti svetainės veikimo funkcionalumą ir efektyvumą;
 2. užtikrindami, kad svetaine būtų patogu naudotis;
 3. siekdami padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą.

Svetainėje naudojame techninius slapukus, kurie yra būtini, kad galėtume teikti tam tikras svetainės paslaugas ir Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis.
Svetainėje naudojame statistinius slapukus, kurių pagalba gautą informaciją naudojame tam, kad galėtume patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine.

Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Daugiau informacijos apie slapukus, kurie naudojami svetainėje, ir tikslus, kuriais jie naudojami, galite rasti žemiau pateiktoje lentelėje:

Slapuko pavadinimasSlapuko tikslasSlapuko saugojimo terminas
__gaSlapukai naudojami siekiant atskirti vartotojus2 metus
__gatSlapukai naudojami siekiant atskirti vartotojus1 diena
__gidSlapukai naudojami siekiant atskirti vartotojus1 diena
__collectRegistruoja svetainės lankytojo įrenginį ir stebi jo elgesįNaršymo sesijos metu
Rinup-a9eeedaa3cb8e7536c51e5ba0b475151Neklasifikuotas slapukasNaršymo sesijos metu
Rinup-e1d06ca8d93286e12a948692f02adac2Neklasifikuotas slapukasNaršymo sesijos metu

Atkreipiame dėmesį, kad svetainėje gali būti trečiųjų šalių slapukai, kurių įrašymo bei vykdomo asmens duomenų tvarkymo Klinika neužsakė ir negali įtakoti. Informaciją apie trečiųjų šalių naudojamus slapukus galite rasti šių trečiųjų šalių interneto svetainėse paskelbtose privatumo politikose.

Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.
Visose naršyklėse (pvz., „Internet Explorer“, „Firefox“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Detalesnės instrukcijos  priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Jeigu naudojate kelias naršykles, nustatymo parametrus turite sureguliuoti visose naršyklėse. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Jeigu Jums, susipažinus su privatumo politika, kilo klausimų, ar Jus domina kita informacija apie Klinikos atliekamą asmens duomenų tvarkymą, galite kreiptis į mus aukščiau nurodytais kontaktais.